ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558”

HOME

รับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายของกรมควบคุมโรค


“พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558”สรุปการรับฟังความคิดเห็น

สรุป